KURZOVNÍ ŘÁD
Kurzovní řád stanovuje práva a povinnosti účastníků kurzů.
Účastník kurzu je povinen:
1. Nevstupovat do objektu Domu kultury (dále DK) pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
2. Kouření v budově není povoleno.
3. Řídit se pokyny lektorů, chránit majetek, udržovat čistotu a klid v celém objektu DK.
4. Nahradit v plné výši škodu, kterou způsobí vlastní nedbalosti v prostorách DK.
5. Nenosit cennosti a vyšší finanční obnos, chránit svoje osobní věci a nenechávat je bez dohledu
na chodbách, toaletách a v nehlídaných šatnách, TŠ a KST Mědílkovi nenese v těchto
případech odpovědnost.
6. Chránit svoje věci před poškozením a ztrátou, předcházet vzniku možných úrazů,
doporučujeme osobní úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.
Taneční škola a KST Mědílkovi jsou povinni:
1. Zabezpečit výuku v kurzech a kroužcích dle přihlášených účastníků.
2. Informovat o změnách, případných náhradách výuky.
3. Zabezpečit ochranu osobních údajů proti jejich zneužití.
Upozornění:
1. Kurzovné se hradí přímo v hotovosti u zápisu nebo převodním příkazem (dle domluvy).
2. Odhlášení z kurzu před jeho zahájením se účtuje storno poplatek 50%.
Poplatek se vrací po předložení dokladu o úhradě a podepsané žádosti od rodičů.
Případně žadatel může za sebe najít náhradu.
3. Kurzovné se vrací pouze z důvodů vážného onemocnění doložené lékařským
potvrzením (po odečtení manipulačního poplatku), dále je nutno doložit doklad o zaplacení
a podepsanou žádost od rodičů.
4. Po zahájení kurzů se kurzovné nevrací.
5. Výuka odpadá bez nároku na náhradu ve dnech státních svátků, prázdnin.
6. V případě změny adresy trvalého bydliště, telefonu, e-mailové adresy prosíme o včasné
upozornění.
DANA MĚDÍLKOVÁ tel.: 775 141 123 ALEŠ MĚDÍLEK tel.: 777 283 877
telefon na Dům kultury: 577 210 318, e-mail: medilek@seznam.cz

COPYRIGHT © 2020 Taneční škola A&A Mědílkovi. ALL RIGHTS RESERVED.